Stuur email : fightforsight@lions.nl

Projecten


Hoe kunt u ons helpen?

Alle publiciteitsuitingen in het kader van de actie dragen naam en beeldmerk van Fight for Sight en Wilde Ganzen.

De actiegelden lopen via rekening nummer NL43 ABNA 0439 2213 15 t.n.v. Lions Werkgroep Blinden onder vermelding van het actienummer.

Na beëindiging van de actie stuurt u een kort verslagje van de uitgevoerde fondsenwervings- en voorlichtingsactiviteiten.

Over Ons


Fight for Sight werkt sinds 1993 samen met Wilde Ganzen. Elke euro wordt door Wilde Ganzen vermeerderd met 50%. Bij de financiële verantwoording wordt afgelegd binnen de jaarrekening van Fight for Sight.

Copyright 2022 by Fight for Sight - The Netherlands | All rights reserved

webcreation: Free Design